ឱកាសកម្មសិក្សា និងការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Cambodia Airports

Date: 04 March 2020 - 04 March 2020

For year 3 and year 4 students.